Algemene voorwaarden

 1. Je werkt in een gedeelde ruimte; werk netjes, vermijd overlast en laat de ruimte netjes achter;
 2. Voordat machines voor individueel gebruik kunnen worden gereserveerd moet de huurder een introductiecursus voor de werkplaats volgen;
 3. je kunt minimaal 2 dagen van tevoren inboeken;
 4. Geef je binnenkomst en vertrek aan bij de werkplaatsbeheerder;
 5. De reservering die je plaatst is voor 1 persoon. In sommige gevallen kan er, in overleg, een productie assistent aanwezig zijn. Deze persoon mag geen machines bedienen;
 6. Het kan zijn dat een machine de dag voor je bezoek kapot gaat. De Wasserij behoudt zich het recht om in de geval de afspraak af te zeggen;
 7. Overmacht aan de zijde van SKAR space wordt niet vergoed. Die bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van SKAR space. Daaronder zijn mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen;
 8. Als huurder dien je te allen tijde verantwoordelijk met de apparatuur om te gaan. Schade die voortkomt uit oneigenlijk dan wel onverantwoord gebruik is voor rekening van de huurder;
 9. SKAR space  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vor van persoonlijke of materiële schade door bv. diefstal, verlies of schade van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in de werkplaats.
 10. Als huurder ben je hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor SKAR space en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van je verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van jou dan wel van derden die zich door jouw toedoen in het gebouw bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enige zaak die je onder je hebt.
 1. In de ruimtes van SKARspace is het toegestaan om foto’s en video’s te maken. We vragen je zo mogelijk om bij het posten op social media het betreffende gebouw te vermelden. Tijdens openingstijden mag er door de werkplaatsbeheerder / medewerkers foto en/of videomateriaal opgenomen ten behoeve van promotionele doeleinden (website, social media etc.). Een ieder die een SKARspace bezoekt, stemt toe in het maken van deze opnames en publicatie van het materiaal.
 2. Aanwijzingen van werkplaatsbeheerders met betrekking tot het gebruik van ruimtes en/of machines dien je te allen tijde op te volgen.
 3. We vragen je om ons personeel te waarschuwen wanneer je ziet dat iemand onwel is geworden. Wij kunnen er dan voor zorgen dat er eerste hulp verleend wordt.
 4. We vragen je om ons personeel te waarschuwen wanneer je problemen of misdragingen constateert bij andere aanwezigen. Grijp nooit zelf in.
 5. Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.
 6. Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren volgt eerst een waarschuwing en daarna – bij herhaling – volgt verwijdering. Bij geweldsmisdrijven en diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie.
 7. Slag-, steek- of vuurwapens zijn verboden en worden – indien aangetroffen – ingenomen en overgedragen aan de politie.